Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Go! Kinderyoga & coaching:

-De overeenkomst tussen de deelnemer en Go! Kinderyoga & coaching komt tot stand door middel van het insturen van het inschrijfformulier. Deelname aan de lessen kinderyoga betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

-Bij opgave van bepaalde medische redenen kan Go! Kinderyoga & coaching overwegen om het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed van de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door Go! Kinderyoga & coaching. Dit gebeurt in goed overleg met de ouder/verzorger. Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat Go! Kinderyoga & coaching deelname aan de lessen ontzegt.

-Go! Kinderyoga & coaching kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer. De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten direct te melden aan de docent, voor aanvang van de les.

-Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Go! Kinderyoga & coaching en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.

-Go! Kinderyoga & coaching is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q ouder/verzorger.

-Een kinderyogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

-Een groep gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Go! Kinderyoga & coaching zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip.

-De cursist wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen en op blote voeten of sokken de yogaruimte betreden.

-Om de lessen op tijd te kunnen laten starten graag minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.

-De kosten van de les-strippenkaart staan vermeld op de website en dienen vooraf te worden betaald. U kunt het cursusgeld overmaken op rekeningnummer IBAN NL52Rabo0123009960, ten name van Go! Kinderyoga & coaching o.v.v de naam van uw kind.

-Wanneer een ouder/verzorger zijn of haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Go! Kinderyoga & coaching zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van een gemiste les is mogelijk binnen 1 week en in overleg op voorwaarde dat de cursist zich vooraf aan de gemiste les heeft afgemeld en als er plek is in de andere groep. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de 2 inhaallessen aan het einde van een lessencyclus.

-Restitutie van reeds betaalde lessen is niet mogelijk.

-Op nationale feestdagen en schoolvakanties worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangeven.

-Bij verhindering wordt het op prijs gesteld als er voortijdig afgemeld wordt via telefoonnummer 06-11085693 of per mail via
margo@go-kinderyoga.nl.